GOPR GRUPA BIESZCZADZKA

Oficjalna strona Grupy Bieszczadzkiej GOPR

GOPR realizuje zadania z zakresu ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym MSWiA

Stacja: Ustrzyki Górne

Temperatura: 3°C
Wiatr: bezwietrznie
Opad: brak
Widoczność: dobra
Gatunek śniegu:
Stacja: Cisna

Temperatura: 6°C
Wiatr: bezwietrznie
Opad: brak
Widoczność: dobra
Gatunek śniegu:
Stacja: Sanok

Temperatura: 9°C
Wiatr: bezwietrznie
Opad: brak
Widoczność: 500 m
Gatunek śniegu:
Stacja: Połonina Wetlińska

Temperatura: °C
Wiatr:
Opad:
Widoczność:
Gatunek śniegu:
Stacja: Dukla

Temperatura: °C
Wiatr:
Opad:
Widoczność:
Gatunek śniegu:

Telefon ratunkowy
601-100-300 lub 985

Konkurs na naczelnika

Załącznik do uchwały nr 14/XI/2019 ZG GOPR z dnia 25 kwietnia 2019 r.

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU
NA STANOWISKO NACZELNIKA
GÓRSKIEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu na stanowisko Naczelnika Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zakopanem.

I.Ogłoszenie konkursu i tryb składania ofert.

ogłoszenie konkursu na stanowisko Naczelnika GOPR do 30 kwietnia 2019 roku,

składanie ofert na stanowisko Naczelnika GOPR do 20 czerwca 2019 roku,

I - część konkursu - weryfikacja dokumentów pod względem formalnym do 30 czerwca 2019 roku,

II - część konkursu - rozmowa kwalifikacyjnado 15lipca 2019 roku,

III - część konkursu - wybór kandydata na Naczelnika GOPR do 31 lipca2019 roku.

II.Komisja konkursowa.

III.Wymagania wobec kandydatów przystępujących do konkursu.

2.Aktualne członkostwo w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

IV.Oferta

1.Oferta zgłoszona przez kandydata w konkursie powinna zawierać:

·propozycje wynagrodzenia,

·koncepcje:

- funkcjonowania biura Zarządu Głównego GOPR,

- pracy Naczelnika GOPR,

- komunikacji pomiędzy Statutowymi organami władzy GOPR i Grup Regionalnych,
w tym Naczelnikami,

·plan rozwoju GOPR w perspektywie krótko i długoterminowej.

Uwaga: jeżeli kandydat planuje przedstawić komisji konkursowej koncepcje w formie multimedialnej zobowiązany jest do złożenia w kopercie, zawierającej wymaganą dokumentację oprócz pisemnej koncepcji również prezentację multimedialną);

i przepisami o ochronie danych osobowych,

Uwaga: Kopie lub odpisy wymaganych dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Komisji Konkursowej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów. Niedopełnienie tego warunku powoduje wykluczenie kandydata z dalszego postępowania konkursowego. Również w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może przedstawić inne dokumenty związane z jego ofertą.

V.Tryb zgłaszania ofert.

VI.Procedura konkursowa.

 • nie spełniające wymagań określonych w pkt III,
 • zawierające niekompletne lub nie poświadczone dokumenty wyszczególnione w pkt IV,
 • które zostały złożone po wyznaczonym terminie do składania ofert.
  • Do II - część konkursu - rozmowa kwalifikacyjnaKomisja Konkursowa zaprasza wszystkich kandydatów spełniających wymagane kryteria, których oferty nie zostały odrzucone.
  • Komisja Konkursowa drogą e-mail i telefonicznie zawiadamia kandydata o zakwalifikowaniu do dalszego etapu postępowania konkursowego podając termin i miejsce rozmowy.
  • Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane będą w miejscu wskazanym przez przewodniczącego Komisji Konkursowej, a kandydaci zostaną powiadomieni co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozmowy.
  • Na rozmowę kwalifikacyjną kandydat powinien zabrać ze sobą dokument tożsamości.
  • Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej oraz ocenykandydatów będą między innymi:

6.Komisja Konkursowa może żądać od kandydatów przedstawienia innych dokumentów, uzupełnienia dokumentów. Decyzja w tej sprawie zapada w drodze głosowania.

7.Komisja Konkursowa drogą e-mail i telefonicznie zawiadamia kandydatów o odrzuceniu oferty.

 • tematy dotyczące działalności GOPR oraz służby górskiej,
 • strategia rozwoju oraz wizja działalności GOPR na najbliższe lata,
 • sprawdzanie wiedzy w zakresie zarządzania i kierowania,
 • znajomość aktualnego Statutu GOPR,
 • znajomość języka obcego,
 • innych spraw będących w zainteresowaniu członków Komisji Konkursowej,
 • omówienie przygotowanej przez kandydata koncepcji funkcjonowania pracy Naczelnika GOPR.
  • Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych Komisja Konkursowa dokona wyboru kandydata na stanowisko Naczelnika GOPR w drodze głosowania jawnego lubtajnego zwykłą większością głosów, w sposób ustalony przez przewodniczącego z uwzględnieniem następujących zasad:
   • na kartach do głosowania nazwiska wszystkich kandydatów, uczestniczących w rozmowach kwalifikacyjnych, umieszczone są w porządku alfabetycznym,
   • aby głos był ważny każdy uprawniony do głosowania członek Komisji Konkursowej pozostawia na karcie do głosowania jedno nie skreślone nazwisko wybranego przez siebie kandydata,
   • liczenie głosów dokonywane jest przez wybranych przez Przewodniczącego członków Komisji,
   • kandydatem wybranym na stanowisko Naczelnika GOPR zostaje ta osoba, która uzyskała największą ilość ważnych oddanych głosów,
   • w przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej najwyższej ilości głosów, głosowanie w stosunku do tych kandydatów przeprowadza się ponownie (jednak nie więcej niż 3-krotnie).
  • Zarząd Główny unieważnia konkurs i dokonuje ogłoszenia ponownie konkursu jeżeli:

VII.Rozstrzygnięcie konkursu.

 • na konkurs nie wpłynęła żadna oferta,
 • żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów formalnych określonych w pkt III i IV,
 • w wyniku głosowania, o którym mowa w pkt VII ppkt 1, nie dokonano wyboru Naczelnika GOPR.
  • W przypadku zaistnienia jednej z przyczyn określonych w pkt VII ppkt 2, procedurę konkursu rozpisuje się na nowo w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od terminu pierwszego konkursu.
  • W przypadku gdy zwycięzca konkursu na stanowisko Naczelnika GOPR zrezygnował z podpisania umowy na to stanowisko, Zarząd Główny GOPR podejmuje decyzję albo o powierzeniu funkcji Naczelnika GOPR osobie, która w głosowaniu, o którym mowa w pkt VII. ppkt 1 uzyskała kolejno największą ilość głosów albo o rozpisaniu nowego konkursu.
  • Zarząd Główny GOPR powiadomi drogą elektroniczną kandydatów uczestniczących
   w postępowaniu konkursowym o jego wynikach. Dokumenty złożone przez kandydatów podlegają zwrotowi. Wymagany jest osobisty odbiór dokumentów. Dokumenty nieodebrane w ciągu
   3 miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu ulegają zniszczeniu.
  • Zarząd Główny zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania konkursowego w każdym czasie bez podania przyczyny.
  • Wybór Naczelnika GOPR następuje w drodze uchwały Zarządu Głównego GOPR.
  • Zarząd Główny GOPR na posiedzeniu z udziałem wybranego Naczelnika GOPR zawiera z nim umowę o pracę stosownie do wymogów kodeksu Pracy.
  • Wynagrodzenie za pracę wybranego Naczelnika GOPR określa uchwała Zarządu Głównego.
  • Regulamin niniejszyzostałuchwalony uchwałą nr 14/XI/2019 Zarządu Głównego GOPR
   i stanowi jej załącznik.
  • Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 kwietnia 2019 r.

VIII.Wybór Naczelnika GOPR

IX.Postanowienia końcowe.

Sponsorzy GOPR:

Partnerzy GOPR:

Kontakt z Grupą Bieszczadzką GOPR
Stacja Centralna, ul. Mickiewicza 49, 38-500 Sanok
Tel. 13 4632204, Fax 13 4649804
e-mail: bieszczadzka@gopr.pl

nr konta 24 1240 2340 1111 0000 3191 3751

Naczelnik: Krzysztof Szczurek

Zastępca NaczelnikaJakub Dąbrowski

Zastępca Naczelnika: Jerzy Godawski

p.o. Szef Szkolenia: Jerzy Godawski

Wspierają GOPR:

Współpracujemy: